fbpx

Regulamin

REGULAMIN PROJEKTU LEAD IT, LADY!

 

Organizatorem Projektu Lead IT, Lady! jest Stowarzyszenie Women in Technology z siedzibą w Krakowie, adres: Plac Jana Matejki 10/6b, 30-157 Kraków, wpisane do rejestru Stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000793639, posiadająca NIP: 6762568191, REGON: 383838077 („Organizator”). Kontakt i sposób porozumiewania się z Organizatorem: komunikacja elektroniczna za pośrednictwem adresu e-mail: leaditlady@womenintechnology.pl

 

1. DEFINICJE

 

Formularz zgłoszeniowy (Formularz) interaktywny formularz dostępny w aplikacji Evenea, za pośrednictwem, którego Uczestniczki zgłaszają chęć wzięcia udziału w Projekcie Lead IT, Lady!
Mentor osoba wskazana przez Organizatora, która może wspierać merytorycznie Uczestniczkę poprzez świadczenie konsultacji podczas trwania projektu Lead IT, Lady!
Partner podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, wspierający Organizatora w ramach realizacji Projektu i który bierze udział w Projekcie Lead IT, Lady!
Polityka prywatności dokument regulujący bezpieczeństwo ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych Uczestniczek, Partnerów, Mentorów oraz innych osób biorących udział w Projekcie; Polityka Prywatności stanowi uzupełnienie niniejszego Regulaminu
Projekt / Projekt Lead IT, Lady! program liderski, trwający 9 (dziewięć) miesięcy, rozłożony na 4 (cztery) moduły, podczas trwania którego Uczestniczki programu nabywają wiedzę w obszarze liderskim w IT; udział w projekcie jest dostępny zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie, w czasie i miejscu wskazanym przez Organizatora, z uwzględnieniem spotkań w formie on-line lub offline.
Prowadzący osoba wskazana przez Organizatora, która będzie prowadziła warsztaty w ramach modułu szkoleniowego Projektu Lead IT, Lady!
Regulamin niniejszy regulamin, stanowiący jednocześnie odpowiednio ogólne warunki Umowy Uczestnictwa
Strona (internetowa) strona internetowa Organizatora, znajdująca się pod adresem https://leaditlady.pl/, na której umieszczone są informacje na temat organizowanego Projektu Lead IT, Lady!
Uczestniczka każda osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, biorąca udział w Projekcie Lead IT, Lady!
Uczestnik Mentor, Prowadzący, Uczestniczka lub Partner

 

2. ZASADY OGÓLNE

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w Projekcie o nazwie „Lead IT, Lady!” organizowanym przez Organizatora. 
 2. W celu korzystania z funkcjonalności Strony, po stronie Uczestniczki muszą zostać spełnione następujące minimalne warunki techniczne: urządzenie z dostępem do Internetu umożliwiające wyświetlenie interfejsu Strony, zainstalowana i zaktualizowana przeglądarka internetowa, aktywne konto e-mail, włączona obsługa Javascipt i Cookies. Uczestniczkę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 3. Organizator nie zamieszcza na Stronie informacji handlowych ani ofert składanych w formie elektronicznej. W szczególności przepisy dotyczące złożenia oferty w postaci elektronicznej nie mają zastosowania w stosunkach między potencjalnym Uczestnikiem a Organizatorem.
 4. Uczestniczki zobowiązane są podczas udziału w Projekcie Lead IT, Lady! do postępowania zgodnie z zasadami współżycia społecznego, zachowania dobrych obyczajów, w szczególności nieutrudniania i niezakłócania innym Uczestniczkom swobodnego udziału w Projekcie Lead IT, Lady!.
 5. Udział w Projekcie Lead IT, Lady! jest bezpłatny i dobrowolny. Organizator nie pokrywa i nie zwraca kosztów udziału w Projekcie Lead IT, Lady!.
 6. Uczestniczki podczas uczestnictwa w Projekcie Lead IT, Lady! korzystają z własnego sprzętu komputerowego. Organizator nie odpowiada za używane przez Uczestniczkę oprogramowanie oraz za możliwe problemy techniczne z tym związane.
 7. W celu monitorowania jakości Projektu, Organizator zastrzega sobie prawo do prowadzenia ewaluacji w postaci komunikacji mailowej.  

 

3. WARUNKI UDZIAŁU UCZESTNICZEK ORAZ REJESTRACJA

 

 1. Uczestniczkami mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Czas trwania Projektu Lead IT, Lady!: 1.10.2020 r. – 30.06.2021 r.
 3. Projekt Lead IT, Lady!  jest przeznaczony dla osób, które są związane z branżą IT. Głównym celem programu jest budowa społeczności tech – liderek, wzrost liczby kobiet pełniących role liderskie w IT oraz zmianę / otwarcie na różnorodność w stylu zarządzania w świecie nowych technologii.
 4. Warunkiem wyrażenia chęci wzięcia udziału w Projekcie Lead IT, Lady! jest wysłanie imiennego zgłoszenia za pośrednictwem Formularza.
 5. Organizator przewiduje udział w Projekcie maksymalnie 15 (piętnastu) Uczestniczek
 6. Warunkiem udziału Uczestniczki w Projekcie Lead IT, Lady! jest: (i) zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu; (ii) zapoznanie się z Polityką prywatności; (iii) wypełnienie i przesłanie do Organizatora elektronicznego Formularza Zgłoszeniowego; (iv) postępowanie przez Uczestniczkę przez cały czas trwania Projektu zgodnie z Regulaminem.
 7. Przesłanie Formularza oznacza złożenie Organizatorowi oferty uczestnictwa w Projekcie Lead IT, Lady!. Zawarcie Umowy uczestnictwa następuje z chwilą zatwierdzenia przez Organizatora w formie elektronicznej udziału Uczestniczki w Projekcie Lead IT, Lady!. Realizacja Umowy następuje w dniach trwania Projektu.
 8. Uczestniczka może zrezygnować z Projektu Lead IT, Lady! i wypowiedzieć Umowę uczestnictwa w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym.
 9. Organizator może wypowiedzieć Umowę uczestnictwa ze skutkiem natychmiastowym Uczestniczce, która mimo wezwania do zaprzestania łamania postanowień Regulaminu, nie zastosuje się do wezwania Organizatora.
 10. Uczestniczki oświadczają, że:
  1. w ramach Projektu Lead IT, Lady! będą przestrzegać niniejszego Regulaminu, przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz dobrych obyczajów;
  2. projekty oraz tematy poruszane podczas spotkań z Mentorami, Prowadzącymi i w ramach prowadzonych projektów nie będą wątpliwe etycznie, w tym zawierać treści pornograficznych, przeznaczonych dla osób poniżej 18 roku życia, rasistowskich, brutalnych, wzywających do nienawiści lub przemocy, naruszających przepisy powszechnie obowiązującego prawa, naruszających dobra osobiste, autorskie prawa osobiste i majątkowe, inne prawa własności intelektualnej, a także jakiekolwiek inne prawa osób trzecich. 
 11. W przypadku równorzędnych jakościowo aplikacji, Organizator priorytetowo potraktuje zgłoszenia od osób pracujących w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz od osób działających na rzecz organizacji pozarządowych.

4. PRZEBIEG PROJEKTU LEAD IT, LADY!

 

 1. Uczestniczki podczas prowadzonego Projektu Lead IT, Lady! wezmą udział w czterech modułach organizowanych w ramach Projektu
 • #1 moduł: warsztaty z obszaru samoświadomości, pewności siebie, kompetencji liderskich i narzędzi do zarządzania zespołem
 • #2 moduł: liderowanie zespołom realizującym projekty społeczności Women in Technology Poland, takie jak WiT4People, Let’s Solve IT, WiT Bootcamp
 • #3 moduł: realizacja projektów własnych, zaproponowanych i zarządzanych przez uczestniczki Programu. Projekty mają dotyczyć świata nowych technologii, ale obszar realizacji (korporacja / organizacje pozarządowe  / startupy itd) oraz tematyka są dowolne, ważne, by były spójne z wybraną przez uczestniczki ścieżką rozwoju.
  #4 moduł: mentoring.
 1. Kontakt pomiędzy Organizatorem a Uczestniczkami będzie odbywał się za pośrednictwem wiadomości mailowych, na podany przez Uczestniczkę w Formularzu adres-email.

 

5. WIZERUNEK

 

Podczas Projektu Lead IT, Lady! mogą być realizowane sesje fotograficzne oraz sesje video (również podczas transmisji zdalnej), które następnie zostaną opublikowane oraz wykorzystane na Stronie internetowej bądź w kanałach Social media Organizatora, w szczególności w celu zdania relacji z przebiegu Projektu Lead IT, Lady! oraz innych publikacjach informacyjnych i promocyjnych dotyczących Projektu, również na stronach internetowych podmiotów niebędących Organizatorem. Poprzez udział w Projekcie Lead IT, Lady! Uczestniczka wyraża zgodę na takie wykorzystanie swojego wizerunku. Jeżeli Uczestniczka nie wyraża takiej zgody, zobowiązana jest ona niezwłocznie poinformować o tym Organizatora, wysyłając takie oświadczenie na adres e-mail: leaditlady@womenintechnology.pl.

 

6. DANE OSOBOWE

 

Zasady przetwarzania danych osobowych zostały uregulowane w Polityce prywatności dostępnej: pod następującym linkiem POLITYKA PRYWATNOŚCI.

 

7. REKLAMACJE

 

 1. Reklamacje związane z Projektem Lead IT, Lady! należy przesłać Organizatorowi w formie elektronicznej na adres leaditlady@womenintechnology.pl lub w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora wraz z uzasadnieniem oraz wskazaniem żądanego sposobu rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora. 
 2. Organizator w ciągu 14 (czternastu) dni rozpatrzy reklamację. O rozpatrzeniu reklamacji i jej wyniku Organizator powiadomi Uczestniczkę w wiadomości wysłanej na adres podany przez Uczestniczki w reklamacji.

 

8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

 1. Uczestniczka ponosi wyłączną odpowiedzialność w przypadku, gdy jej zachowanie lub inne aktywności wykonywane w ramach Projektu naruszają powszechnie obowiązujące prawo lub prawa osób trzecich. Uczestniczka zobowiązuje się do wstąpienia do sporu w miejsce Organizatora lub występowania wspólnie z Organizatorem w postępowaniu sądowym, w przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniem skierowanym przeciwko Organizatorowi z tytułu naruszenia jej praw przez Uczestniczkę. Uczestniczka zobowiązuje się zwrócić Organizatorowi wszelkie wydatki, w tym koszty obsługi prawnej poniesienie przez Organizatora, w związku z ww. roszczeniem powstałym na skutek działania lub zaniechania Uczestniczki. 

 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

 1. Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z Umów o uczestnictwo w Projekcie i Regulaminu będzie prawo polskie. Umowy są zawierane w języku polskim. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 2. Wszelkie dodatkowe i indywidualne porozumienia pomiędzy Uczestniczkami a Organizatorem wymagają formy pisemnej lub elektronicznej pod rygorem nieważności.
 3. Organizator może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów prawnych (zmiana porządku prawnego lub formy prawnej działalności Organizatora) lub technicznych (modernizacja procesu rejestracji, strony internetowej Organizatora lub Formularza Zgłoszeniowego). Uczestniczki zostaną poinformowane o zmianie Regulaminu w komunikacie wyświetlanym na stronie głównej strony internetowej Organizatora przez 7 (siedem) dni przed wejściem jego w życie. Uczestniczka ponownie akceptuje lub odmawia akceptacji postanowień Regulaminu. Jeżeli Uczestniczka nie zaakceptowała nowego Regulaminu w tym terminie, uznaje się, iż nie zaakceptowała ona zmienionego Regulaminu i przysługuje jej prawo do rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie Lead IT, Lady!. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 4. W przypadku zaistnienia sporu wynikłego pomiędzy Organizatorem a Uczestniczką będącą konsumentem dotyczącego umowy o udział w Projekcie Lead IT, Lady!, konsument jest uprawniony do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, m.in. poprzez złożenie skargi w wybranym języku urzędowym Unii Europejskiej, w tym również w języku polskim, za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr
 5. Konsumenckie prawo odstąpienia od Umowy uczestnictwa jest wyłączone na podstaw art. 38 ustawy o Prawach konsumenta.
 6. Data wejścia w życie Regulaminu: 10.08.2020